กิจกรรม การเรียนการสอน นักศึกษาตำบลวังใต้

วันที่ 10  สิงหาคม  2566  จัดกิจกรรม การเรียนการสอน นักศึกษาตำบลวังใต้ ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย ในรายวิชาการป้องกันการทุจริต โดยครูอธิบายเนื้อหา และ มอบใบงานให้นักศึกษาทำ ที่ ศกร.ตำบล

 
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา"

วันที่ 26-28 กันยายน 2565 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินภายนอกของสถานศึกษา และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ บ้านน้ำรีสอร์ท อ.แม่สาย จ.เชียงราย