กิจกรรม การเรียนการสอน นักศึกษาตำบลวังใต้

วันที่ 10  สิงหาคม  2566  จัดกิจกรรม การเรียนการสอน นักศึกษาตำบลวังใต้ ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย ในรายวิชาการป้องกันการทุจริต โดยครูอธิบายเนื้อหา และ มอบใบงานให้นักศึกษาทำ ที่ ศกร.ตำบล