ระหว่างวันที่ 10-11  สิงหาคม  2564  กศน.ตำบลวังใต้ จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน การจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน หลักสูตร Digital Literacy เน้นการใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ และหลักสูตรการค้าออนไลน์ ผ่านระบบ​ Google​ meet​ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน