วันที่ 5 สิงหาคม 2564 

กศน.ตำบลวังใต้  จัดกรรมการเรียนการสอนรายสัปดาห์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรายวิชาภาษาไทย โดยพบกลุ่มนักศึกษาแบบ On site  และ On hand ในการนี้ได้รับการนิเทศจากนายภานุวัฒน์  สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ และนายจักรกฤษณ์  ปีก่ำ ตำแหน่ง ครู ณ กศน.ตำบลวังใต้

นางสาวอุไรพร  คำจันทร์  ครูผู้ช่วย / รายงาน